Czy wiesz że:

Kredyt jest globalną walutą międzynarodowej finansjery?

Cud, że Polska się rozwija, skoro co roku okradają nas na sumę ok. 300 mld zł:

– ok. 130 mld zł. zabierają z kreacji pieniądza (architektura monetarna),

– ok. 80 mld zł z cen transferowych, 

– ok. 100 mld zł na dywidendach od obcego kapitału, korporacje płacą znikome podatki.

Czy kryptozłoty służy finansjerze czy narodowi?

Zagranica Wykupiła Polskę

Sprzedajni politycy oddali najważniejsze gałęzie gospodarki za 10-15% ich wartości

Sprzedali Banki

50-60% banków należy do zagranicy.

Sprzedali Media

Niemcy są własnością większości mediów w Polsce: 80-90%.

Stocznie

Donald Tusk brał udział w likwidacji polskich stoczni.

Przejęcie Lasów Państwowych

Bronisław Komorowski uczestniczył w akcji przejęcie przez kapitał zagraniczny lasów państwowych.

Kopalnie

Ewa Kopacz na zlecenie Niemiec, chciała doprowadzić do upadku polskiego węgla.

Bankructwo Polskich Linii Lotniczych

Michał Tusk brał udział w przejęciu i zbankrutowaniu PLL LOT.

Polska jest krajem kolonialnym.

Co to oznacza?

Od 27 lat po zniesieniu komunizmu, nie jesteśmy w stanie dogonić wynagrodzeń w Niemczech, we Francji czy we Włoszech. Nie jest przyczyną takiego stanu: pech, lenistwo czy nawet złodziejstwo i kolesiostwo.

Tą przyczyną jest zagarnięcie ekonomii, gospodarki przez system bankowy czyli przez międzynarodową finansjerę.

Ukradli nam najważniejsze narzędzie w gospodarce:

Podaż Pieniądza.

Przez to, że 90% nowych pieniędzy do gospodarki wrzuca system bankowy poprzez kredyt, to mogą dowolnie wpływać na naszą gospodarkę.

Polska nie jest w stanie wypracować wysokich wynagrodzeń i wysokich zysków firm, ponieważ jest za mało pieniądza w obiegu.

Zawsze dla kogoś musi zabraknąć.

Dlatego proponuję wdrożyć program nowej ekonomii, którego centrum jest:

NIDPI – Narodowa Instytucja Druku Pieniądza i Inwestycji.

Poniżej wyjaśniam, co musimy zrobić, aby w krótkim czasie podnieść przynajmniej dwa razy wynagrodzenia i zyski firm, oddłużyć gospodarkę, wzmocnić polskie firmy i odzyskać najważniejsze, strategiczne branże.

Jaką rolę w gospodarce pełni NIDPI?

Narzędzia, które Należy Wdrożyć do Gospodarki:

NIDPI - Narodowa Instytucja Druku Pieniądza i Inwestycji

NIDPI jest centralnym organem wszystkich narzędzi wdrożonych w ramach programu „Nowa Ekonomia”. NIDPI steruje całym procesem odbudowy gospodarki.

Kontrola Podaży Pieniądza

Obecnie 90% nowego pieniądza w postaci kredytów, produkowanych jest przez system bankowy. 10% dostarcza NBP. Zadaniem NIDPI/NBP jest całkowite dostarczanie pieniądza na rynek.

Druga Waluta "Srebrny"

Polska potrzebuje zbudować nowy system monetarny w postaci drugiej waluty „Srebrny”. Jest potrzebny do ochrony gospodarki przed atakiem finansjery na złotówkę.

Analityka

Zbudowanie nowych metodologii obliczania podaży pieniądza, inflacji, wzrostu gospodarczego i wielu innych narzędzi. Obecne statystyki mocno zniekształcają obraz gospodarki.

Na czym Polega Podaż Pieniądza?

Wybrane Publikacje/Opinie Na Temat Nowej Ekonomii:

Autorzy: Benes, J. i Kumhof, M.
Rok publikacji: 2012.
Tytuł: Plan chicagowski ponownie zbadany.
Wydawca: Międzynarodowy Fundusz Walutowy (praca badawcza).
Temat: Plan chicagowski (bankowość oparta na pełnej rezerwie).
Metoda badawcza: dynamiczny stochastyczny model równowagi ogólnej (DSGE).
Kluczowe wnioski:
Przyjęcie planu chicagowskiego spowoduje:
• Lepszą kontrolę głównego źródła fluktuacji cyklu koniunkturalnego.
• Kompletną eliminację paniki bankowej.
• Zasadniczą redukcję długu publicznego (netto).
• Zasadniczą redukcję długu prywatnego.
• Zwiększenie produkcji sięgające 10 procent.
• Możliwość spadku stałej inflacji do zera bez powodowania problemów w prowadzeniu polityki monetarnej.

Autor: Patrizio Lainà.
Rok Publikacji: 2015.
Tytuł: Kreacja Pieniądza w Bankowości Opartej na Pełnej Rezerwie: według modelu SFC.
Wydawca: Uniwersytet Helsiński.
Temat: Plan chicagowski i Pieniądz Suwerenny.
Metoda badawcza: Modelowanie SFC.
Kluczowe wnioski:
• Bankowość oparta na pełnej rezerwie może sprzyjać gospodarce zerowego wzrostu i
zapewnić zarówno pełne zatrudnienie, jak i zerową inflację.
• Kreowanie pieniądza poprzez wydatki rządowe prowadzi do przejściowego wzrostu PKB
i inflacji.
• Bankowość oparta na pełnej rezerwie prowadzi do stałej redukcji skonsolidowanego
długu rządowego.
• Bankowość oparta na pełnej rezerwie nie wywołałaby krachu kredytowego czy
nadmiernej zmienności stóp procentowych.
• Banki mogłyby zawsze realizować wszystkie wnioski pożyczkowe ze strony
pożyczkobiorców posiadających wiarygodność kredytową poprzez dostosowanie stóp
procentowych na rachunkach terminowych.

Autor: Egmond, N.D. i Vries, B.J.M.
Rok publikacji: 2016.
Tytuł: Reforma monetarna; dynamika trwałego systemu finansowo-gospodarczego.
Wydawca: Uniwersytet Utrechtu.
Temat (jako Vollgeld): Plan chicagowski i Pieniądz Suwerenny w porównaniu.
Metoda badawcza: Model dynamiki systemowej.
Kluczowe wnioski:
• Bank Centralny sprawujący wymagany nadzór nad systemem nie ma możliwości
kontroli zdecentralizowanego procesu kreacji pieniądza. Zdolność Banku do ustalania
stóp procentowych pożyczek nie jest skuteczna, zgodnie z rosnącym rozpoznaniem, że
„stopy procentowe mogą z równym prawdopodobieństwem być następstwem
działalności gospodarczej, jak i jej przyczyną” (Werner, 2012).
• Obecny system finansowy jawi się jako zasadniczo niestabilny, co potwierdza hipotezę
niestabilności Minsky’ego. Wobec braku centralnej koordynacji, euforyczny pęd stadny
wielu prywatnych banków powoduje nieuzasadnioną kreację zbyt dużej ilości pieniądza,
co zawsze napędza wzrost cen (aktywów), PKB, płac, konsumpcji i kredytów, do czasu, aż
koszty finansowe stają się nie do udźwignięcia przez indywidualne gospodarstwa domowe. W konsekwencji gospodarstwa przestają spłacać kredyty, co powoduje, że
banki znajdują się w kryzysie i muszą być rekapitalizowane przez rząd, który zostaje
zmuszony do podniesienia podatków i zmniejszenia wydaktów, co razem powoduje, że
system wpada w spiralę kryzysu, czemu towarzyszy stagnacja całego systemu
gospodarczego.
• Pieniądz tworzony jako dług gromadzi się w postaci depozytów niepożyczających go
konsumentów. Jako że coraz większa część tych „martwych” pieniędzy nie bierze udziału
w produkcyjnych procesach gospodarczych, a zarazem stymuluje wzrost cen aktywów
ponad wzrost przychodów, doprowadza to do niestabilności systemu.
• Modelowe symulacje wyprzedzające wskazują na to, że nastąpi kolejny kryzys, o ile
obecny system nie zostanie zmieniony w ciągu kilku dekad, co zależy od takich
nieznanych czynników, jak trendy w aplikacjach informatycznych w sektorze
finansowym.
• Kontrola lub co najmniej znaczące osłabienie cykli koniunkturalnych, co wiąże się z
unikaniem inflacji w fazie ekspansji i deflacji w fazie kontrakcji, może zostać osiągnięte
poprzez centralizację kontroli nad kreacją pieniądza. Modelowe eksperymenty
pokazują, że w takim Zreformowanym Systemie Monetarnym pieniądz emitowany przez
rząd może ustabilizować cykl wzrostowo-spadkowy.
• Stosunek kwoty obsługi długu (odsetki plus spłata raty) do dochodów netto – jako
ważna miara ryzyka masowego zaprzestania spłacania kredytów – jest bardziej stabilny
w przypadku rosnącej stabilności zarówno dochodów netto, jak i kosztów finansowych,
na co z kolei mają korzystny wpływ niższe stopy procentowe i bardziej łagodny i mniej
nieprzewidywalny wzrost cen aktywów. (Modelowana) stopa procentowa jest niższa w
punkcie odniesienia, gdy potrzeby finansowania rządu są mniejsze, i w związku z tym
występują: niższe zapotrzebowanie na płynność, a następnie niższe stopy procentowe.
• Jednak nawet w zreformowanym systemie monetarnym może się zdarzyć kryzys, choć
jest on mniej prawdopodobny, niż w obecnym systemie pieniądza dłużnego.
• Łagodne przejście do zreformowanego systemu monetarnego wydaje się wykonalne.
• W obecnych symulacjach dług rządowy został stopniowo wyeliminowany. Pełne
zatrudnienie, jako cel społeczny, może zostać osiągnięte w ramach obecnych założeń
modelowych, szczególnie w obliczu tendencji konsumpcyjnych.

Autor: Yamaguchi, K.
Rok publikacji: 2010.
Tytuł: W sprawie likwidacji długu rządowego w systemie pieniądza bezdłużnego.
Wydawca: The System Dynamics Society.
Temat: (jako „system pełnej rezerwy”, „system pieniądza bezdlużnego”): Bankowość oparta na pełnej rezerwie.
Metoda badawcza: Dynamika systemowa.
Kluczowe wnioski:
• Dług rządowy może być bezkosztowo zlikwidowany w alternatywnym systemie
makroekonomicznym pieniądza bezdłużnego.
• W nowym systemie monetarnym można osiągnąć wyższy wzrost gospodarczy.

Autor: Yamaguchi, K.
Rok publikacji: 2011.
Tytuł: Prace nad systemem pieniądza publicznego otwartych makroekonomii.
Wydawca: The System Dynamics Society.
Temat: (jako „system pieniądza bezdlużnego”): Bankowość oparta na pełnej rezerwie.
Metoda badawcza: Dynamika systemowa.
Kluczowe wnioski:
• Likwidację długu rządowego w tym alternatywnym systemie [systemie pieniądza
bezdłużnego] można przeprowadzić bez powodowania recesji, bezrobocia czy inflacji,
ani bez recesji zagranicznej.
• Zabiegi polityczne na rzecz pieniądza publicznego, które obejmują harmonizujące pętle
sprzężenia zwrotnego, zapobiegające recesji i inflacji, są prowadzone w celu
ograniczenia luki produkcyjnej i inflacji. Wydaje się, że są one prostsze i bardziej
efektywne, niż skomplikowane zabiegi Keynesowskie.

Autor: Yamaguchi, K. i Yamagichi, Y.
Rok publikacji: 2016.
Tytuł: Głowa i ogon kreacji pieniądza i błędy systemowe modelu.
Wydawca: The System Dynamics Society.
Temat: (jako „system pieniądza publicznego”): Bankowość oparta na pełnej rezerwie.
Metoda badawcza: Dynamika systemowa.
Kluczowe wnioski:
• W systemie pełnej rezerwy stabilność monetarna jest w pełni osiągalna, co eliminuje
przyczyny hoss i depresji.
• Jako wartość dodana, długi rządowe, jak wykazano, zostałyby także stopniowo
zlikwidowane.

źródło powyższych publikacji:  „Emisja pieniądza – Alternatywne systemy monetarne”

Raport zamówiony przez Urząd Premiera Islandii.

Pobierz bezpłatnie książki